Vắc xin Coronavirus ( COVID-19)

 

Spanish English

 

JPS đang chích vắc xin COVID -19 cho bệnh nhân JPS, các nhà cung cấp dịch vụ, thân nhân của nhân viên JPS  sống chung cùng một nhà , người có một trong những tiêu chí sau đây: 

  • 65 tuổi trở lên 
  • 18 tuổi trở lên có ít nhất một bệnh mãn tính điều đó khiến họ có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn do siêu vi khuẩn gây ra COVID -19 

 

Để làm hẹn tiêm vắc xin COVID-19 của quý vị, xin đăng ký với một trung tâm cung cấp vắc xin.  Xin vào trang mạng https://dshs.texas.gov/coronavirus/immunize/vaccine-hubs.aspx#hublist để có một danh sách những trung tâm cung cấp trong khu vực của quý vị. 

 

Quý vị có những câu hỏi về vắc xin? 

Xin đọc những Câu hỏi và Trả lời ( FAQs) từ Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Bệnh (CDC: Center for Disease Control and Prevention) và  Bộ Y Tế Tiểu Bang Texas. 

 

Phân bổ vắc -xin: Giai đoạn 1A Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Bệnh Những Câu Hỏi và Trả Lời Vắc Xin
Phân bổ vắc -xin: Giai đoạn 1B Bộ Y Tế Tiểu Bang Texas Câu Hỏi và Trả Lời Vắc Xin